Szkolenie okresowe kierowcy zawodowego

Kurs dokształcający dla kierowców przewożących osoby/rzeczy obejmuje:

  • część ogólną i część dodatkową, jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o zatrudnienie na stanowisku kierowcy wykonującego transport drogowy osób lub rzeczy,
  • część ogólną i część dodatkową, jeżeli kierowca miał wydane świadectwo kwalifikacji w terminie od 1.01.2002 r. do 31.12.2003 r. wyłącznie na podstawie orzeczeń badań lekarskich i psychologicznych i nigdy nie ukończył szkolenia w zakresie przewozu rzeczy lub osób,
  •  wyłącznie część dodatkową, jeżeli kierowca miał wydane świadectwo kwalifikacji przed dniem 01.01.2002 r. lub posiada zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu rzeczy lub osób.

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych prowadzone jest na podstawie programu, określonego w załącznikach nr 1,2,3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 122 poz 1269) zgodnie z art. 39b ust. 3-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r.(Dz.U.Nr 125 poz 1371)
Po ukończeniu kursu dokształcającego osoba, która uczestniczyła we wszystkich przewidzianych ramowym programem zajęciach otrzymuje Zaświadczenie o ukończonym kursie.

Czas trwania kursu:

– część ogólna co najmniej 24 godziny lekcyjne zajęcia teoretyczne, 35 min zajęcia praktyczne (kurs podstawowy)
– część dodatkowa 6 godzin lekcyjnych zajęcia teoretyczne i 4 godziny lekcyjne zajęcia praktyczne ( kurs dodatkowy)

Wykładowcami jest wykwalifikowana kadra kierownicza oraz inspektorzy transportu drogowego ich bogata wiedza i zdobyte umiejętności pozwolą skutecznie doskonalić zdobytą wiedzę i przeprowadzić profesjonalne szkolenie okresowe dla kierowcy zawodowego. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w których zawarte są wiadomości zdobyte na kursie.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
1. wypełnienie karty zgłoszeń uczestnika kursu
2. złożenie kserokopii posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu państwowego
3. przedstawienie kserokopii posiadanego świadectwa kwalifikacji (jeżeli było wydane)
4. uiszczenie opłaty za kurs przed rozpoczęciem szkoleń

Oferujemy także szkolenia okresowe kierowcy zawodowego oraz kursy m.in. kwalifikacja wstępna kierowcy kategorii C.

Osoby uczestniczące w kursie są zobowiązane uczestniczyć we wszystkich zajęciach praktycznych i teoretycznych.
W przypadku rezygnacji przed rozpoczęciem kursu prosimy powiadomić telefonicznie o rezygnacji w celu uzgodnienia następnego terminu.