Strona główna


[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Nasza firma szkoląca kierowców zawodowych jest obecna na rynku już od wielu lat. Mamy do dyspozycji sale wykładowe, place manewrowe oraz własną flotę pojazdów. Kursantom oddajemy w ręce wszystkie materiały, które są i będą potrzebne do nauki. Prowadzone przez nas wykłady są prowadzone w niezwykle ciekawej, cechującej się prostotą i łatwością formie. Naszymi głównymi priorytetami jest przede wszystkim:

  • przekazanie praktycznej wiedzy,

  • wyuczenie odruchów bezwarunkowych, które są niezbędne dla profesjonalnego kierowcy,

  • kompleksową edukację z dziedziny kodeksu drogowego bazując na realnych przykładach,

  • indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu, w zależności od potrzeb i umiejętności.

 

Jedni z najlepszych w branży szkolącej kierowców zawodowych

 

Naszą efektywność potwierdzają prowadzone przez nas statystyk, wedle których nasi adepci w znacznym stopniu podnoszą średnią progu zdawalności w naszym rejonie. Duża część naszych kursantów nadal utrzymuje z nami kontakt. Dlatego zrób u nas kurs na prawo jazdy z wybranej przez siebie kategorii.

Obecnie osoby, które zamierzają wykonywać obowiązki kierowcy zawodowego dotyczy obowiązek posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej. Przyszłych kierowców, w zależności od daty uzyskania uprawnień, dotyczą różne wymogi. Trzeba tutaj wyszczególnić, że dotyczy to zarówno kierowców pojazdów towarowych, jak również osobowych.

Starsi kierowcy dysponują opcją podejścia do kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która wynosi 140 godzin zajęć praktycznych oraz teoretycznych. W sytuacji w której zmieniamy specyfikę podejmowanej pracy, zostało przewidziane narzędzie kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

Rekrutacja do projektu „Przez szkolenie do pracy!”

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Przez szkolenie do pracy!”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 11.3Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Kwota dofinansowania projektu: 784 406,25 PLN, w tym:

– wkłada Unii Europejskiej: 740 828,12 PLN,

– wkład budżetu państwa: 43 578,13 PLN.

Kwota wkładu własnego: 87 156,25 PLN.

Suma wydatków ogółem w projekcie: 871 562,50 PLN.

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia pełnoletnich mieszkańców/uczniów/osoby pracujące z województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy podejmują decyzję o kształceniu zawodowym, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą i odbywających karę pozbawienia wolności, z wyłączeniem osób objętych dozorem elektronicznym.

Liczba miejsc ograniczona!

Prosimy zapoznać się z dokumentacją rekrutacyjną zamieszczoną poniżej.

Dokumentacja rekrutacyjna:

Regulamin rekrutacji Trawers

Formularz zgłoszeniowy TRAWERS 2020

Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

Oświadczenie Załącznik nr 3

Lista miast średnich 23.10.2019 r.

Dokumentacja podpisywana przez osoby zakwalifikowane do projektu:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie TRAWERS

Umowa uczestnictwa w projekcie współfinansowanym ze środków EFS Trawers

OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU – DANE OSOBOWE


[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Features_Widget”][/siteorigin_widget]